Protokoll

    
Styrelsemötet 2015-01-12.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Joachim Schedewie, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för januari och februari.

     Ralph kommer att informera om ett annat redigeringsprogram som man kan ladda ner

     som ett alternativ till picasa, det blir även information om surfplattor och den nya 8:ans

     dator under våren.

5. Resor och utflykter: Göran har arrangerat att vi får besöka tidningen Norra Halland onsdag

    den 11/2-15 kl.11.00. Mer information om det och olika utflykter kommer att läggas ut på

    Hemsidan inom kort.

6. Årsmötet 2015: Förberedelser inför Årsmötet diskuterades.

7. Övriga Frågor: Diskussion om Hemsidans utformning och vi har även avslutat vår

     information på Kungsbacka bibliotek, vi finns numera bara i ABFs lokaler på måndagar och

     torsdagar.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………                                                ………………………………………

 

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås


 

Protokoll
Styrelsemötet 2015-02-02

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Joachim Schedewie, Göran Bonander, Lars Ekwall.

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt en bit in i mars månad.

5. Årsmötet. Lena har förberett årsberättelsen. Lars har arbetet resultaträkning med               budge under kontroll.

 6. Resor och utflykter: Studiebesöket på Norra Halland fulltecknat. Nästa studiebesök blir

     onsdagen 25 mars till Ringhals. Där blir vi också bjudna på fika. Sedan reser vi till

     Ryttmästarbostaden preliminärt den 19 maj. Kostnad 425:- Ytterligare information på

     hemsidan inom kort.

7. Övriga Frågor: Lars gick igenom resultat och budget. En dator fungerar dåligt. Ny dator

 

    skall köpas in. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften från nuvarande 150:- till

 

    175:-. Kommer att läggas fram på årsmötet för ev. beslut.

 

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

   

    Vid protokollet:                                                                Vidimeras:

 

   ……………………………..                                                         ………………………………..

 tf sekr. Sandra Plymouth                                                Ordf. Ralph Kinnås


 Protokoll


Styrelsemötet 2015-03-02.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Roland Zachrisson och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och även Årsmötesprotokollet.

4. Temadagarna fortsätter som Leonore och Roland har presenterat på hemsidan.

5. Leonore och Sandra åker 2 gånger var per säsong med Bokbussen och informerar om vår

     dataverksamhet.

6. Resor: Kommande resor finns att läsa på 1:a sidan på Hemsidan, mer information om

     dessa resor kommer inom kort.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………………                                          …………………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 

 

Protokoll

Styrelsemötet 2015-03-30.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har bearbetat temadagarna för april och maj månad.

     Löpande information om temadagarna finns på hemsidan.

5. Resor: Göran informerade om studiebesöket på Ringhals kraftverk, som var väldigt

     intressant och uppskattat och kommande utflykt till Ryttmästargården i Skövde, den

     kommer Göran att informera om på 1:a sidan på hemsidan.

6. Övriga frågor: Vi avslutar vårterminen torsdagen den 11/6-2015 och hösterminen

     startar igen måndagen den 10/8-2015 kl. 12.00.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade styrelsen en trevlig

     Påskhelg.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 ………………………………………                                             …………………………………..

 Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph


 

 

Protokoll
                          
ÅRSMÖTE 2015

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 23 februari 2015 i ABF:s lokal

kl. 12.00. cirka 72 medlemmar var närvarande.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 

2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 

3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson

 

4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom ordf. Ralph Kinnås,

     Inge Johansson och Veronica Magnusson.

 

5. Sekr. Lena Johnsson läste upp föregående års Verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet.

 

6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall, bifogas tillsammans med 

     balansräkningen och budgetförslaget.

 

7. Lars Ekwall läste också upp revisionsberättelse som var positiv.

    Han rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

    

8. Årsmötet beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

 

9. Inga motioner hade inkommit.

 

10. Ett förslag från styrelsen. Eventuell avveckling av torsdagsmötena?

       Men detta avslogs, så torsdagsmötena 2015 kvarstår.

 

11. Lars Ekwall informerade om budgeten för år 2015.

 

12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad 150: - men fr.o.m.år 2016 beslutades att

       årsavgiften höjs till 175: -

 

13. Beslöts att styrelsen för år 2015 får disponera 5 000: - att användas vid möten och andra 

       tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för sina

       uppdrag.

 

14. Antal ledamöter i styrelsen ska vara 9 st.

15. Till ordförande omvaldes Ralph Kinnås för ytterligare 1 år.

 

16. Val av övriga styrelseledamöter: Lars Ekwall, Sandra Plymouth, Lena Johnsson

      och Joachim Schedewie har mandat för ytterligare 1 år.

      Till styrelsemedlemmarna för kommande 2 år, valdes Ulf Herrströmer, Göran Bonander,

       Leonore Turos och Roland Zachrisson

 

17. Till revisor valdes Curt Hammarvid och som suppleant valdes Inge Johansson.

18. Till studiekommittén omvaldes Leonore Turos, Göran Bonader och Roland Zachrisson.

19. Börje Hjert valdes som ordförande i valberedningen med Veronica Magnusson och

       Christer Olsson som bisittare.

20. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

21. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat, tackade för visat intresse

       och inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

       Mötet avslutades med en trevlig underhållning av kvartetten Måndagspojkarna.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

……………………………………                                                …………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 

………………………………………                                             ……………………………………………

Veronica Magnusson                                                    Inge Johansson

 


 

PROTOKOLL

fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 23 febr. 2015.

Närv: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Sandra Plymouth, Leonore Turos, Lena Johnsson, Lars Ekwall, Roland Zackrisson, Göran Bonander, Joachim Schedewie.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 23 febr. 2015 klockan 14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                        Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:                Ulf Herrströmer

                      Kassör:                                 Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:      Lars Ekwall

                      Sekreterare:                        Lena Johnsson

                      Ledamot:                             Sandra Plymouth

                      Ledamot:                             Leonore Turos

                      Ledamot:                             Roland Zachrisson

                      Ledamot:                             Göran Bonander

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 23 februari 2015.

 

 vid protokollet:                                                    vidimeras:

................................................                             ............................................................

sekr. Lena Johnsson                                              ordf.  Ralph Kinnås


 

 

 

 Protokoll


Styrelsemötet 2015-05-04.

Närvarande: Ulf Herrströmer, Lars Ekwall, Roland Zachrisson, Sandra Plymouth,

Leonore Turos och Lena Johnsson.

 1. V. ordf: Ulf Herrströmer hälsade alla välkomna till mötet.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

4. Temadagar: Roland och Leonore har färdigställt temadagarna för vårterminen, och

     förbereder temadagarna inför höstterminen.

5. Resor: Resan till Ryttmästarstället den 15/5 är vi 28st medlemmar som kommer att resa

     på denna utflykt och eventuella kommande trevliga utflykter till hösten kommer att

     meddelas på hemsidan.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Avslutning: V. ordf. Ulf Herrströmer avslutade därefter mötet och tackade för visat

     intresse.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………                                                   …………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      V. ordf. Ulf Herrströmer  


 Styrelsemötet 2015-06-01.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Leonore Turos, Roland Zachrisson,

Sandra Plymouth, Joachim Schedewie, Göran Bonander och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till vårsäsongens sista möte.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har förberett några temadagar inför hösttreminen.

5. Resor och studiebesök: Göran har planerat lite studiebesök till Chalmers och Lands-

     hövdingens residens i Göteborg och Hunehals fornborg i Hanhals, mer information om

     dessa studiedagar kommer på hemsidan.

6. Sommarförvaring av Seniornets datorer kommer att ordnas av styrelsen.

7. Styrelsen diskuterade om våra torsdagar men det kommer att fortsätta som vanligt

     fram till nästa årsmöte.

8. Övriga frågor: Vi börjar hösttreminen igen den 10/8-15 kl. 12.00.

     Angående hösttreminens kommande fester.

     Den 23/10-15 kl. 16.00 äger VINPROVNINGEN rum.

     Den 4/12-15  kl.12.00 är det den årliga JULFESTEN och avslutning för säsongen.

9. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid Protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………..                                                 ……………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås


 

 

Protokoll

Styrelsemötet 2015-08-10.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Göran Bonander och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande: Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till höstens första möte.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för augusti och september.

     Måndagen den24/8 börjar Ralph och informerar om nya Windows 10 olika funktioner.

5. Inför höstenterminen: Ulf kommer att informera och berätta om olika teman t.ex. medicin

    och om olika föreläsningar.

6. Övriga frågor: Göran kommer att ordna ett par resor, eventuellt en till Hune Halls i

     Hanhals och en till Wapnö mejeri och Berte kvarn, den sistnämnda är en heldagsresa.

     Vi återkommer med priset senare på Hemsidan.

7. Ordf: Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 

…………………………………                                                   ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf: Ralph Kinnås


    

Protokoll

Styrelsemötet 2015-09-07.

Närvarande: Ralph Kinnås, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Göran Bonander och

Lena Johnsson.

 

1. Ordförande: Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till septembermötet.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt oktobers temadagar.

5. Resor: Göran har planerat en resa till Hunehals borg i Hanhals, onsdagen den 23/9-15

Information om detta kommer att läggas ut på hemsidan och resan till Wapnö slott i

oktober kommer också att informeras om på hemsidan.

6. Angående nya medlemsavgifter så beslutade styrelsen att avvakta med höjningen av

medlemsavgiften, vid eventuellt nytt beslut vid nästa Årsmöte.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet: Vidimeras:

…………………………………. …………………………………….

Sekr. Lena Johnsson Ordf. Ralph Kinnås   

Protokoll

Styrelsemötet 2015-10-05.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth,

Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 1.Ordförande: Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till oktobermötet.

 2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för oktober och halva

     november.

 5. Resor/utflykter: Görans utflykt till Hunehals borg var en mycket intressant och givande

     historisk berättelse av ordförande Rose-Marie Eriksson i Hunehals förening.

     Efter det en god och trevlig lunch på Tio Pepe.

 6. Fest: Vinfesten äger rum fredagen den 23/10, kl. 16.00, se mer information på hemsidan.

 7. Styrelsen beslutade att införskaffa 1st. av Microsoft office till behövande i styrelsen.

 8. Övriga frågor: Ulf ska ta kontakt med den nya Siba chefen på Kungsmässan inför

    kommande samarbete med KBA fyren.

 9. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid Protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………..                                                    …………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås


 

Protokoll

Styrelsemöte 2015-11-02.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos,

Sandra Plymouth, Roland Zachrisson, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till novembers möte.

 2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagarna för november och december 2015 samt januari 2016 är nu färdigställda

     av Leonore och Roland.

 5. Resor/utflykter: Vi återkommer till våren med resor och utflykter pga. att Göran har tagit

     time out för resten av året.

 6. Övriga frågor: Information om kommande händelser.

     Julfesten äger rum den 4/12 kl.12.00.

     Vårterminen börjar igen måndagen den 11/1-2016 kl. 12.00.

     Årsmötet kommer att hållas måndagen den 22/2-2016. kl. 12.00

     Mer information kommer att läggas ut på hemsidan.

 

 7. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………                                                   …………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

Styrelsemöte 2015-11-30- (2015-12-07)

 

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos,

 Sandra Plymouth, Roland Zachrisson och Lena Johnsson.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till årets sista möte.

 2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagar: Vi kommer att fortsätta med våra temadagar som förut, men vid olika

     teman kommer vi att gå igenom surfplattor och telefoner på medlemmarnas önskan.

     Det kommer att meddelas i temadagar på hemsidan.

    Ulf ska ordna att Siba kommer och besöker oss någon gång i mars och hjälper till med

    olika frågor angående våra datorer och surfplattor, information kommer att läggas ut på

    hemsidan.

5. Styrelsen kommer att på kallelsen till Årsmötet i februari 2016 att lägga ut en påminnelse

    till er att ni är välkomna till våra träffar på måndagar och torsdagar.

 6. Terminen som har gått har varit bra enligt medlemmarna.

 7. Övrigt: Vårterminen startar igen måndagen den 11/1-2016 kl. 12.00.

     Och slutar den 2/6-2016.

 8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade alla en God Jul

     och Gott nytt År.

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 ……………………………….                                                     ……………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås