Protokoll


Styrelsemötet 2014-01-13.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Sandra Plymouth,

Leonore Turos, Joachim Schedewie, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagarna är klara för januari månad och resten av vårens temadagar kommer

     Leonore att inom kort lägga ut på hemsidan.

5. Om vårterminens olika utflykter och aktiviteter har Göran olika förslag t.ex.

Fjärås Bräckas vattenverk, Landshövdingens residens i Göteborg och en vårresa någonstans i Bohuslän. Göran kommer att meddela det på hemsidan.

 6. Inbjudan till årsmötet kommer att skickas ut senast den 2014-02-03.

7. Förslag till inköp av ny router till våra datorer beviljades av styrelsen.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat

     intresse och gott fika.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………..                                              ……………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 

 Protokol

Styrelsemötet 2014-02-03.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Sandra Plymouth,

 Leonore Turos, Joachim Schedewie, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagarna har Leonore lagt ner mycket tid på, men har nu fått förslag om olika teman

     utav medlemmarna som vi kommer att ta upp på temadagarna framöver.

5. För Årsmötet 2014, är kallelser, årsberättelsen och ekonominberättelsen klara.

6. Utflykter: Göran kommer inom kort att meddela om kommande utflykter inför våren på

     hemsidan.

7. Övriga frågor: Vi kommer att avveckla vår information på onsdagar på biblioteket

     Fyren och istället kan det bli en informationstavla där som hänvisar till vår hemsida och

     till vår mötesplats på ABF och styrelsen vill också tacka våra bokbussresenärer, Leonore,

     Sandra och Rose-Marie.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse

     och väldigt gott fika.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

…………………………………….                                               ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 

Protokoll

                     ÅRSMÖTE 2014

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 24 februari 2014 i ABF:s lokal

kl. 12.00. cirka 78 medlemmar var närvarande.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

 4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom ordf. Ralph Kinnås-

     Curt Hammarvid och Lars Kündig.

 5. Ordf. Ralph Kinnås läste upp föregående års Verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet.

 6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall,  bifogas tillsammans med 

     balansräkningen och budgetförslaget.

 7. Revisor Jan-Eric Ryrman läste upp sin revisionsberättelse som var positiv.

    Han rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

    8. Årsmötet beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

 9. Inga motioner hade inkommit.

 10. Inga förslag från styrelsen.

 11. Lars Ekwall informerade om budgeten för år 2014.

 12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad 150: -

 13. Beslöts att styrelsen för år 2014 får disponera 5 000: - att användas vid möten och andra 

       tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för sina

       uppdrag.

14. Antal ledamöter i styrelsen ska vara 9 st.

 15. Till ordförande omvaldes Ralph Kinnås för ytterligare 1 år.

 16. Omval av övriga styrelseledamöter: valdes Lars Ekwall, Sandra Plymouth, Lena Johnsson

      och Joachim Schedewie för ytterligare 2 år.

     Styrelsemedlemmarna Ulf Herrströmer, Göran Bonander, Leonore Turos och Roland

      Zachrisson har mandat för ytterligare 1 år.

 17. Till revisor omvaldes Jan-Erik Ryrman och som ersättare valdes Tore Karlsson.

18. Till studiekommittén omvaldes Leonore Turos, Göran Bonader och Roland Zachrisson.

19. Ewert Andersson omvaldes som ordförande i valberedningen med Curt Hammarvid och

       Börje Hjert som bisittare.

20. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

21. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat, tackade för visat intresse

       och inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

       Mötet avslutades med en trevlig underhållning av trubaduren Kjell Clase.

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

……………………………………                                                …………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 ………………………………………                                             ……………………………………………

Curt Hammarvid                                                            Lars Kündig  

 


 

 

                         PROTOKOLL

fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 24 febr. 2014.

Närv: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Sandra Plymouth, Leonore Turos, Lena Johnsson, Lars Ekwall, Roland Zackrisson, Göran Bonander, Joachim Schedewie.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 24 febr. 2014 klockan 14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                        Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:                Ulf Herrströmer

                      Kassör:                                 Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:      Lars Ekwall

                      Sekreterare:                        Lena Johnsson

                      Ledamot:                             Sandra Plymouth

                      Ledamot:                             Leonore Turos

                      Ledamot:                             Roland Zachrisson

                      Ledamot:                             Göran Bonander

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 24 februari 2014.

 

 vid protokollet:                                                    vidimeras:

  ...............................                                      ................................................ 

sekr. Lena Johnsson                                              ordf.  Ralph Kinnås

......................................................................................................................

 Protokoll


Styrelsemötet 2014-03-02.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos,

Göran Bonander, Sandra Plymouth och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Leonore har färdigställt temadagarna för Mars och April, Maj och Juni kommer att bli klara

     inom kort.

5. Styrelsen vill tacka för mycket god uppslutning på Årsmötet.

6. Resan till Kungsbacka vattenverk i Fjärås med Göran, var väldigt uppskattad.

     I april är en resa planerad, men är inte fastställd än.

    Det kommer en resa till Bohuslän i Maj och den kommer att läggas ut på hemsidan.

7. Övriga frågor: Siba kommer att hjälpa till med en upplysningstavla om vår förening

     på biblioteket.

     Styrelsen vill också rikta ett tack till Rose-Marie Andreasson, Leonore Turos och Sandra

     Plymouth för deras medverkan på Bilioteksbussen.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………..                                              …………………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll   

Styrelsemöte 2014- 04- 07.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos,

 Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland kommer att gå igenom detta för resten av terminen.

5. Angående biblioteket, beslutades att det gamla beslutet rivs upp och att Seniornets

     information på biblioteket kommer att fortsätta året ut, Leonore och Roland

     håller i detta.

6. Resor: Mitten av Maj planeras en resa till norra Bohuslän. Information och anmälan

     kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………                                                …………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

................................................................................................................................

Protokoll
Styrelsemötet 2014-05-05.Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall, Joachim Schedewie, Göran Bonader och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland går igenom temadagarna inför hösten.

5. Resor: Göran informerade att resan till Bohuslän blev inställt, men Göran kommer att

     meddela om det blir någon annan resa inom kort och det läggs ut på hemsidan.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

……………………………………..                                              …………………………………….

 Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll

Styrelsemöte 2014-06-02.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth,

Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Synpunkter av vårterminen har enligt medlemmarna varit bra och vi kommer att fortsätta

     med våra temadagar och aktiviteter som vanligt som medlemmarna önskar.

5. Övriga frågor: Siba kommer förhoppningsvis tillbaka i höst och hjälper våra medlemmar

     med eventuella frågor om deras datorer. 

6. Ordf. Ralph Kinnås avslutade därefter mötet och önskade en trevlig sommar och väl mött

     till hösten som börjar den 11/8-14 kl. 12.00

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

……………………………………                                                 ………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

Styrelsemöte 2014-09-01.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth,

Roland Zachrisson, Joachim Schedewie och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland jobbar vidare med olika teman och det blir några nya

     ämnen på temadagarna framöver, som visas på hemsidan.

5. Resor: Göran planerar ett restaurangbesök på Lindälvsskolan för en höstlunch och även

     ett besök på Aeroseum i Säve någon gång under hösten, eventuellt får vi vara med på en

     inspelning av Doobidoo med Lasse Kronér, det kommer att meddelas på hemsidan.

6. Datorer: Styrelsen beslutade att utrangera 2 st. utav de äldsta datorerna.

7. Övriga frågor: Styrelsen beslutade om inköp av en ny projektor. Och Leonore besökte

    Anhörigcenter och informerade om vår förening som var väldigt givande.

8. Ordf. Ralph Kinnås avslutade därefter mötet och tackade alla för visat intresse.

 

 

Vid Protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………….                                                     …………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås


 

 

Protokoll

Styrelsemöte 2014-10-06.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Sandra Plymouth, Roland Zachrisson,

Joachim Schedewie, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar:  Göran kommer att undersöka om firman som informerar om brandsäkerhethar möjlighet att komma till Seniornet med information om detta.För övrigt ha Leonore och Roland fastställt tema- dagarna året ut, eventuellt kan det bli      några ändringar. 

 5. Resor: Utflykterna,  som Göran Bonander håller i,  kommer nu i höst att utebli men Göran  återkommer till våren med ev. besök  till Volvo museum och Göteborgs Renhållningsverk.Och kanske något mer.

6.  Övriga frågor: Det togs upp om en eventuell nedläggning av torsdagarna eftersom det ärväldigt liten uppslutning då och kanske ändra tiden på måndagar till kl. 11.00 – 14.00.Vi kommer att remitera detta förslag till årsmötet efter vi fått klartecken från ABF.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade alla för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………                                                …………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås


 ProtokollStyrelsemötet 2014-11-03.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Leonore

Turos, Sandra Plymouth, Göran Bonander Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt alla temadagar för höstterminen, men till

     vårterminen blir det eventuellt lite nya temadagar.

5. Resor: Göran Bonander har undersökt olika alternativ på utflykter, eventuellt en resa      nu höst till Ringhalls kraftverk i Bua. Göran kommer inom kort att informera om det på hemsidan.

 

6. Avslutning: Sista dagen för säsongen är måndagen den 1/12-2014.

    Och fredagen 5/12-2014 kommer vår årliga julfest att äga rum.

    Vårterminen börjar åter igen måndagen den 12/1-2015 kl. 12.00.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade alla för visat   

     intresse.

 Vid protokollet:                                                                                  Vidimeras:

 

…………………………………….                                                                     ……………………………………..

 

Sekr. Lena Johnsson                                                                            Ordf.RalphKinnås

 


 

 

 

 

Protokoll

Styrelsemötet 2014-12-01.

 

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Leonore

 

 

Turos, Sandra Plymouth, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 1. Ordförande: Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till säsongens sista möte.

 

 

2. Agendan godkändes.

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

4. Temadagar: Olika önskemål från våra medlemmar angående temadagarna var t.ex. hur  

 

     man använder ordbehandlingsprogram som Libre office eller Word och hur man skannar

 

     in diabilder till datorn, som vi ska försöka att hjälpa till med och även lite mer information

 

     om mobiltelefonernas olika inställningar.

 

5. Allmän diskussion om hösterminens olika inslag har varit till belåtenhet enligt våra

 

     medlemmar och fungerat i stort sett bra.

 

6. Frågan om det nya årets olika aktiviteter kommer att fortsätta ungefär som vanligt.

 

7. Övriga frågor: Inga.

 

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade alla i styrelsen

 

     En God Jul och Ett Gott Nytt År.

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

 

……………………………………..                                              ………………………………………

 

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås
 

 

Ses 2015.