Protokoll

                                ÅRSMÖTE 2013

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 25 februari 2013 i ABF:s lokal

kl. 12.00. cirka 70 medlemmar var närvarande.

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

 4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes Berit Larsson och Stig    Andersson. 

 5. Ordf. Ralph Kinnås läste upp föregående års verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet.

 6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall,  bifogas tillsammans med 

     balansräkningen och budgetförslaget.

 7. Revisor Jan-Erik Ryman läste upp sin revisionsberättelse som var positiv. Han rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 8. Årsmötet beviljade  enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

 9. Inga motioner hade inkommit.

 10. Inga förslag från styrelsen.

 11. Lars Ekwall informerade om budgeten för år 2013.

 12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad 150: -

 13. Beslöts att styrelsen för år 2013 får disponera 4 500: - att användas vid möten och andra 

       tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för sina

       uppdrag.

 14. Antal ledamöter i styrelsen ska vara 9 st.

 15. Till ordförande omvaldes Ralph Kinnås för ytterligare 1 år.

 16. Val av övriga styrelseledamöter: Lars Ekwall, Sandra Plymouth, Lena Johnsson och

       Joachim Schedewie har mandat för ytterligare 1 år i styrelsen.

       Till nya styrelsemedlemmar för kommande 2 år valdes Ulf Herrströmer, Göran Bonander,

       Leonore Turos och Roland Zachrisson.   Bertil Karlsson och Curt Hammarvid

       lämnar på egen begäran sina uppdrag i styrelsen. Vi kommer att sakna deras insattser

       i styrelsen.

 17. Till  revisor omvaldes Jan-Erik Ryman och som ersättare valdes Curt Hammarvid.

 18. Till studiekommittén omvaldes Leonore Turos, Bertil Karlsson och Curt Hammarvid.

 19.  Ewert Andersson omvaldes som ordförande i valberedningen med Bertil Karlsson och Curt Hammarvid som bisittare.

 20. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

 21. Styrelsen avtackade både Bertil Karlsson och Curt Hammarvid med blommor och vin för

       deras insatser i styrelsen,  för alla trevliga resor som Bertil anordnat under åren  och

       Curts engagemang i många  olika saker.

 22. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat, tackade för visat intresse

       och inbjöd till förtäring,  som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

       Mötet avslutades med underhållning av en trevlig trubadur.

 

 

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 

……………………………………                                                 …………………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

 

 PROTOKOLL

fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 25 febr. 2013.

 

Närv: Ralph Kinnås, Sandra Plymouth, Leonore Turos, Lena Johnsson

Lars Ekwall, Roland Zackrisson, Göran Bonander, Joachim Schedewie.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 25 febr. 2013 klockan 12.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                       Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:              Ulf Herrströmer

                      Kassör:                                 Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:     Lars Ekwall

                      Sekreterare:                       Lena Johnsson

                      Ledamot:                             Sandra Plymouth

                      Ledamot:                             Leonore Turos

                      Ledamot:                             Roland Zackrisson

                      Ledamot:                             Göran Bonander

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 25 februari 2013,

 vid protokollet:                                                    vidimeras:

sekr. Lena Johnsson                                              ordf.  Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

 Protokoll 

Styrelsemöte 2013-01-14.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth,

Bertil Karlsson, Joachim Schedewie, Lars Ekwall, Curt Hammarvid och Lena Johnsson.

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Kommande Temadagar diskuterades, Leonore kommer med mer information.

 5. Övriga frågor: Ralph har svarat till Anhörigcentrum i Kungsbacka kommun, att vi

     kommer att ställa upp med 2st personer för att informera om data och vår förening, och

     vad vi sysslar med, de ska höra av sig.

     Angående Åsa bibliotek, om informationen angående data för seniorer som vill lära sig om

    olika saker på nätet, så kommer Sandra och Lena att åka dit, ev. någon annan den

    27/2- 2013  Mellan kl. 13.00- 17.00.

   Bertil har ordnat så vi har fått de svåråtkomliga biljetterna till ”Smartare en än 5-klassare”

   som publik den 10/2- 2013, mer information kommer på hemsidan.

   Och Bertil har även varit i kontakt med lokalradion P4 Halland om direktsändning från

   Seniornetfyren i Kungsbacka senare i vår.

  Förslag kom från Lars att reseersättning skulle utgå till styrelsen, men beslut om detta

   skjuts upp till nästa styrelsemöte för närmare utredning.

 6.  Ordförande Ralph förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse,

  och gott fika av Joachim.

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

Sekr. Lena Johnsson                                                    Ordf. Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

 Protokoll

Styrelsemöte 2013-02-04

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Bertil Karlsson, Joachim Schedewie, Curt Hammarvid, Sandra Plymouth och Lena Johnsson.     

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Frågan om diverse inköp till föreningen, bestämdes att köpa 1st diabildapparat,

   1st laptop Windows 8 och även en skrivare, Ralph och Leonore kommer att inhandla detta.      

5. Temadagarna handhavs av Leonore för kommande månader.

6. Övriga frågor: Reseersättning kommer att utgå till personer vid speciella tillfällen.

7. Vecka 7 är det ingen aktivitet på föreningen p. av skollov

8. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

   

 Vid protokollet:                                                            Vidimeras:

 ………………………………                                                   …………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                    Ordf. Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

 Protokoll

Styrelsemöte 3013-03-04

 Närvarande: Ralph Kinnås, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Roland Zachrisson,

Göran Bonander och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes och alla protokoll kommer att läggas ut på

    hemsidan  hädanefter.

 4. Vårterminens aktiviteter diskuterades. Temadagarna för mars och april har Leonore

     lagt in på hemsidan.

    Göran ska undersöka om en säkerhetsexpert kan komma hit och informera om 

    datasäkerhet och även undersöka om olika utflykter som vi kan vara med på under året.

 5. Ralph informerade om vår nya dator som enbart ska användas till undervisning av olika

    teman och dylikt.

 6. Vårterminen slutar måndagen 3/6-2013 och höstterminen startar måndagen 12/8-2013

     Kl.12.00

7. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 ………………………………………….                                          …………………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

Protokoll

Styrelsemöte 2013-04-08.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Leonore Turos, Roland Zachrisson, Sandra Plymouth,

Joachim Schedewie, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagarna handhavs av Leonore som hon också har lagt ut på hemsidan för april och

    maj månad.

 5. Planerade resor: Göran Bonander har planerat en vårresa till Fagerås trädgård den

    15/5-13 och Joachim Schedewie hjälper Göran att arrangera med buss och mat.

    Mer information kommer inom kort på hemsidan.

 6. Övriga frågor: På försök kommer vi att lägga ut en ” till salu sida” på hemsidan där ni kan

     sälja eller köpa tekniska saker från varandra. Ralph kommer att ordna detta.

 7. Ordförande förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 ………………………………….                                                  ………………………………………..

 

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås


 

 

Protokoll


Styrelsemötet 2013-05-07

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagarna för säsongen är klara.

5. Styrelsen beslutade att öka sidantalet på Hemsidan till en kostnad av 120: /år, vi

     beslutade även att ta bort medlemsregistret från Hemsidan.

 6. Fageråsresan är fullbokad och kommer att avgå som planerats.

 7. Fredagen den 24/5-13 åker vi till TV4 i Gamlestaden för att medverka som publik i det

    nya programmet ”Upp till miljonen” med Marie Sernholt som programledare.

    Vi samlas utanför TV4 på parkeringen kl. 13.00 inspelningen pågår ca: 2 ½- 3 timmar.

    Vi kommer att samåka i bilar.

 8. Övriga frågor: Inga.

 9. Ordförande förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse och gott fika.

 Vid protokollet:                                                                                 Vidimeras:

 

..................................                                              ..........................................                               

Sekr. Lena Johnsson                                                          Ralph Kinnås

_________________________________________________________________________________

 

 Protokoll


Styrelsemötet 2013-06-03.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos,

Sandra Plymouth, Joachim Schedewie, Göran Bonander och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar inför höstterminen kommer Leonore att lägga ut på hemsidan i god tid.

5. Ralph kommer till hösten att gå igenom hemsidan hur den är upplagd och hur den

     fungerar, det sker på en temadag den 12/8-13.

6. Säsongen har varit till belåtenhet enligt medlemmarna och styrelsen.

7. Övriga frågor:  Inga.

8. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade alla en lång och 

     skön sommar och väl mött till hösten.

 

 

 Vid protokollet:                                                              Vidimera

 

……………………………………..                                               …………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås 

 


 

Protokoll

Styrelsemötet 2013-08-12

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Sandra Plymouth,Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Göran Bonander, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Kommande aktiviteter och resor i höst diskuterades och Göran kommer att informera om det snart.

5. Temadagarna för augusti är klara och Leonore kommer att färdigställa resten av höstens       temadagar på hemsidan inom kort.

 6. Arvsfondens informationsmöte äger rum den 2/10-2013 kl.18.00 i Kungsbacka Teater, Lars

    och Göran kommer att besöka det mötet för vidare information.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 …………………………………..                                                 ………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                     Ordf. Ralph Kinnås

________________________________________________________________________


Protokoll

Styrelsemötet 2013-09-09.

Närvarande: Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Joachim Schedewie,
Roland Zachrisson, Göran Bonander och Lena Johnsson.


1. V. Ordf. Ulf Herrströmer förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Höstens kommande lektioner kommer att fortsätta som vanligt.

5. Temadagarna för höstterminen kommer att färdigställas inom kort av Leonore.

6. Styrelsen bestämde att 2 stycken nya datorer ska inköpas till föreningen.

7. Övriga frågor: Göran, Roland och Leonore kommer att närvara vi Arvsfondens
     informationsmöte den 2/10 -2013.
8. Vice ordf. Ulf Herrströmer avslutade därefter mötet och tackade för visat intresse.Vid protokollet:            Vidimeras:

…………………………………………        ………………………………………
Sekr. Lena Johnsson            V. Ordf. Ulf Herrströmer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokoll

Styrelsemötet 2013-10-07.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie,

Leonore Turos, Lars Ekwall, Sandra Plymouth, Göran Bonander och Lena Johnsson.

 

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore Kommer att lägga ut nya temadagar inför hösten på hemsidan.

5. Föreningen har införskaffat 2st. nya datorer 8:ans operativsystem och Ralph kommer att  

     ha instruktion av dom datorerna.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid Protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………….                                               ………………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås 

 Protokoll


Styrelsemötet 2013-11-04.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie,

Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore har lagt ut återstående temadagar för detta år på hemsidan.

5. Information om vår vinfest finns på hemsidan som Joachim anordnar.

6. Styrelsen tackade Leonore, Lena och Göran för deras insatts på Seniormässan och det var 

     ett stort intresse av besökarna.

7. Övriga frågor: Göran har kommit in med ett antal olika förslag på utflykter till våren, som

     kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte i december.

8. Och vår traditionella julfest kommer inom kort att läggas ut med datum och tid på

     hemsidan.   

9. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………….                                            ………………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 

 


 

 

 Protokoll


Styrelsemöte 2013-12-02.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie,

Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall, Göran Bonander och Lena Johnsson.

 

 

1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore kommer att informera på hemsidan om olika inslag som kommer till 

     våren.

5. Styrelsen beslutade att göra en utflykt till Länsstyrelsen i Göteborg till våren och Göran ska

    undersöka om vi kan göra en vårresa upp till Bohuslän med olika alternativ i området.

6. Hemsidan var till belåtenhet av medlemmarna.

7.  Övriga frågor: Ralph har undersökt om man kan ha ett kraftigare modem som hanterar

      våra datorer av mer än 30 användare till internet, vidare undersökning nästa termin.

8.  Årsmötet kommer att hållas den 24/2-2014 kl. 12.00

9.  Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse och

     önskade God Jul och Gott nytt år.

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

…………………………………….                                               ………………………………………

 

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås