Protokoll

 

Onsala 2021-01-11

 Protokoll  styrelsemöte (digital) Seniornet Fyren 2021-01-11

 ( arrangerad av Kjell Dahlquist)

 

Närvarande : Kjell Dahlquist ,Lena Johnsson ,Anita Carpenter ,Ulf Herrströmer , Ralph Kinnås och Joachim Schedewie

 

1. Ordförande Ulf öppnade mötet

2. Fråga om mötet behörigen utlysts besvarades med ja

3. Föregående mötesprotokoll godkändes

4. Övriga frågor

    Föreningens datorer uppdateras innevarande vecka av Lena och Kjell

    Bestämdes att genomföra digitalt styrelsemöte varannan månad

    (nästa 1.mars kl. 11.00 )

    Kjell försöker att genomföra ett digitalt medlemsmöte med alla medlemmar

    mån. den 1. Febr. kl. 11.00

    Årsmötet som vanligen brukar hålles i slutet av febr. inställes och skjuts framåt         

    (ev. sommaren 2021 )

   

    Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet

 

    Vid protokollet

 

 ………………………..                             ………………………

  Schedewie Joachim               Ordf. Ulf Herrströmer

 


 

 

 

Protokoll

 

 

                                                      Onsala 2021-03-04

 

  Protokoll  styrelsemöte (digital) Seniornet Fyren 2021-03-04

( arrangerad av Kjell Dahlquist)

 

 Närvarande : Kjell Dahlquist ,Lena Johnsson ,Anita Carpenter ,Ulf  Herrströmer ,                                           Ralph Kinnås ,Joachim Schedewie och Per Backliden (valberedning )

 

 

1. Ordförande Ulf öppnade mötet

2. Fråga om mötet behörigen utlysts besvarades med ja

3. Föregående mötesprotokoll godkändes

4. Övriga frågor

 Joachim observerade vid upprättande av årsredovisningen för år 2020, att styrelse-ersätt

 ning för år 2020 ( 3 000 kr ) ej hade dragits från föreningens konto ,styrelse tillstyrkte     

Joachims förslag ,att avstå ersättningen helt p.g.a.inställd aktivitet för 2020

Eventuella resor bör avvaktas med hänsyn till de aktuella hälsoläget.( Pandemi)

Lena Johnsson framförde önskemål om utträde ur styrelse ,men kvarstår som medlem

 

 Bestämdes att genomföra nästa digitala styrelsemöte tors. den 7.april kl 10.00

 

 Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet

 

   Vid protokollet

 

 ………………………                                            ………………………

Schedewie Joachim                                   Ordf. Ulf Herrströmer

 


 

 Protokoll

Styrelsemötet 2021-04-07.

 

Närvarande: Ulf Herrströmer, Ralph Kinnås, Kjell Dahlquist, Anita Carpenter och Lena Johnsson.

 

  1. Ordf. Ulf Herrströmer hälsade alla välkomna till aprils möte.
  2. Agendan för dagen godkändes.
  3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
  4. Resor: Under rådande omständigheter så tillsvidare gör vi uppehåll med utflykter och andra aktiviteter.
  5. Övriga frågor: Årsmötet kommer eventuellt att genomföras i början av oktober 2021.
  6. Mötet har hållits via Google Meet, utskickat av Kjell Dahlquist.
  7. Ordf. Ulf Herrströmer förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid Protokollet:                                                                        Vidimeras:

………………………….                                                                      ……………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                                  Ordf. Ulf Herrströmer