Protokoll

 

Onsala 2021-01-11

 Protokoll  styrelsemöte (digital) Seniornet Fyren 2021-01-11

 ( arrangerad av Kjell Dahlquist)

 

Närvarande : Kjell Dahlquist ,Lena Johnsson ,Anita Carpenter ,Ulf Herrströmer , Ralph Kinnås och Joachim Schedewie

 

1. Ordförande Ulf öppnade mötet

2. Fråga om mötet behörigen utlysts besvarades med ja

3. Föregående mötesprotokoll godkändes

4. Övriga frågor

    Föreningens datorer uppdateras innevarande vecka av Lena och Kjell

    Bestämdes att genomföra digitalt styrelsemöte varannan månad

    (nästa 1.mars kl. 11.00 )

    Kjell försöker att genomföra ett digitalt medlemsmöte med alla medlemmar

    mån. den 1. Febr. kl. 11.00

    Årsmötet som vanligen brukar hålles i slutet av febr. inställes och skjuts framåt         

    (ev. sommaren 2021 )

   

    Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet

 

    Vid protokollet

 

 ………………………..                             ………………………

                                                                       Ordf. Ulf Herrströmer