PROTOKOLL

Protokoll Styrelsemöte Seniornet Fyren2020 01 20

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Leonore  Turos, Anita Carpenter, Lena Johnsson, Christer Jorland. Frånvarande: Börje Hjert

1. Ordf. Ralph Kinnås öppnade mötet klockan 14:20 och hälsade alla välkomna till vårens första möte.

2. Ordförande frågade om mötet var ”behörigt utlyst” och det besvarades med ja.

3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja och inga synpunkter.

4. Betr. temadagar sa Leonore att hon har full kontroll på detta januari, februari och nästan          hela mars och jobbar vidare med resten av säsongen.

 5. Beslut och frågor inför kommande årsmöte. Det beslutades att årsmötet skall hållas måndagen den 24/2-20 klockan 12:00. Ulf Herrströmer meddelar Pär Backliden och Christer Olsson och ger dem senaste årsmötesprotoll och även konstituerande årsmötesprotokollet så att dom som Valberedning kan se vilka som skall ersättas och finna dessa bland våra medlemmar. Christer J skall även skriva kallelse och dagordning till årsmötet. Dessutom skriva verksamhetsberättelsen för 2019. Dessutom få in i dagordningen att torsdagar kommer att avslutas som mötesdag direkt efter årsmötet som klubbar detta.

 6. Jag presenterade att jag talat med Thomas Touring angående en dagsresa till Ven. Fick vid mötet aktuella datum under mötet och det var 25/5, 1/6 och 2/6. Det enda datum som han hade var den 21maj 2020 och detta skall nu tas beslut om snarast. Hur många det blir tar vi upp på årsmötet. Jag har preliminär bokat detta datum för oss.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat klockan 15:05.

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Christer Jorland                                                     Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

 Årsmöte 2020

 

 Seniornetfyrens ordinarie årsmöte måndagen 24 februari 2020 kl. 12.00 i ABF:s lokal.

 

  1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

  2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

  3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

  4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom Ralph Kinnås,Leonore

      Turos och Sandra Plymouth.

  5. Föregående års Verksamhetsberättelse lästes upp av Christer Jorland. Bifogas protokollet.

  6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Joachim Schedewie.

      Bifogas tillsammans med balansräkningen och budgetförslaget.

  7.  Roland läste upp Revisionsberättelsen som var positiv och rekomenderade Årsmötet att             bevilja  Styrlsen ansvarsfrihet.

  8. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

  9. Inga motioner hade inkommit.

  10. Förslag från styrelsen: Fr.om. 23/2 2020 kommer Torsdagar att vara stängda.

        Medlemmarna beviljade förslaget.

  11. Joachim Schedewie informerade om budgeten för År 2020.

  12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad till 50:- för år 2020.

  13. Ersättning för styrelsen beslöts för år 2020 att disponera 3000:- att användas vid möten            och andra tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för            sina  uppdrag.

  14. Antal ledamöter i styrelsen beslöts att vara 7st.

 

  15. Val av ordförande på 1 år.

        Ulf Herrströmer.

 16. Val av övriga styrelsledamöter: Omval på 2 år.

       Ralph Kinnås, Leonore Turos och nyval Kjell Dahlqvist.

     Följande styrelseledamöter: Har mandat för ytterligare 1 år.

     Joachim Schedewie, Anita Carpenter och Lena Johnsson.

 17. Till revisor omval på 1 år.

     Roland Zachrisson och Lars Ekwall som ersättare.

 18. Val av Temaansvariga:

      Leonore Turos, Anita Carpenter, Lena Johnsson och Kjell Dahlqvist.

 19. Till omval av valberedningen på 1 år:

      Per Backliden och Christer Olsson.

 20. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inga inkommit.

 21. Övriga frågor: Christer Jorland informerade om resan till Ven den 21/5-2020.

 22. Ordförande Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

      Och inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

      Därefter avtackade styrelsen avgående styrelsemedlemmar som var:

      Ann Garpenfeldt, Börje Hjert och Christer Jorland.

      Avslutningen bjöds även på en trevlig underhållning av Durknapparna till allas förtjusning.

 

 Vid protokollet:                                                                                    Vidimeras:

 ……………………………..                                                                             ………………………….

 Sekr. Lena Johnsson                                                                           Ordf. Ralph Kinnås

  ………………………………                                                                            ……………………………

 Leonore Turos                                                                                       Sandra Plymouth


 

 Protkoll

 

Fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 24/2-2020.

 Närvarande: Ulf Herrströmer, Ralph Kinnås, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Anita Carpenter, Kjell Dahlqvist och Lena Johnsson.

Efter ordinarie Årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 24/2-2020 kl.14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Ulf Herrströmer.

Vice Ordförande: Ralph Kinnås.

Kassör: Joachim Schedewie.

Redovisningsansvarig: Joachim Schedewie.

Sekreterare: Lena Johnsson.

Ledamot: Leonore Turos Tema ansvarig.

Ledamot: Anita Carpenter.

Ledamot: Kjell Dahlqvist.

 

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är ordf. Ulf Herrströmer och kassör Joachim Schedewie.

Kungsbacka den 24/2-2020.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

……………………………..                                                       …………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ulf Herrströmer


 

 Protokoll

                                    Verksamhetsåret 2019                                                            

 

2019-års Verksamhetsberättelse för Seniornet Fyren, Kungsbacka.

 Styrelse under verksamhetsåret:

Ralph Kinnås, ordf.                                                    Leonore Turos, ledamot.

Ulf Herrströmer, vice ordf.                                       Börje Hjert, ledamot.

Joachim Schedewie, redovisn, ansvarig, kassör.   Ann Garpenfeldt, ledamot.

Lena Johnsson, ledamot.                                           Christer Jorland, ledamot, sekr.

Roland Zachrisson, revisor.

Styrelsen har under året haft 8st protokollförda sammanträden.

Verksamheten har bedrivits i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14, Kungsbacka på måndagar och torsdagar. Deltagandet har varit aktivt och uppslutningen mycket god. Nya medlemmar söker sig till oss för att lära mera om datatekniken. Hemsidan har uppdaterats genom året och våra temadagar har bedrivits som förut med olika aktiviteter och besök av olika föredragare.

Vårterminen startade 14/1-2019 och slutade 27/5-2019. Höstterminen startade måndagen den 19/8-2019 kl. 12.00 och slutade den 25/11-2019.

Övriga aktiviteter under året har varit lite av varje och uppskattat av medlemmarna.

Vårterminens första dag.

Den 14/1-2019 höll Franco Pinzani ett väldigt intressant föredrag om Italiens historia Antikens Rom och den 19/8-2019 höll Franco Pinzani ytterligare ett föredrag om Renässansens Rom som också var intressant.

Den 7/6-2019, reste vi på en trevlig och informativ resa till Gränna och Visingsö med Thomas Touring och med en guide som hade mycket intressanta saker att berätta under hela resan. Dessutom fick vi åka Remmalag på Visingsö vilket var mycket uppskattat. Vi hade dessutom kanonväder vilket gör allt mycket bättre. Vi var c:a 45 medlemmar med resp. på resan.

Den 25/11-2019. Avslutades höstterminen med vår sedvanliga Julfest som anordnas av Joachim och hans medhjälpare, som vanligt lika trevligt och gott och en trevlig Trio som underhöll oss.

Alla i Styrelsen vill tacka för årets som gått!

 

Ordf. Ralph Kinnås                                                         Sekr. Christer Jorland

 


 

                                                

 Protokoll

                              

 Onsala 2020-03-02


Protokoll styrelsemöte Seniornet Fyren 2020-03-02

Närvarade: Herrströmer Ulf ,Turos Leonore , Kinnås Ralph , Dahlquist Kjell , Carpenter Anita ,Schedewie Joachim ,Johnsson Lena

1.Ordförande Herrströmer Ulf öppnade mötet och hälsade alla välkommen

2. Ordförande frågade om mötet var behörig utlyst och besvarades med ja

3.Föregående mötesprotokoll godkändes

4.Leonore har temadagar för mars klara och önskar lite hjälp från hela styrelsen ,ev. slopas några temadagar och man arbetar med olika rubriker , spontana förslag efterlyses

5.Ulf berättade att Christer Jorland även i fortsättningen har hand om resor och dyl….. även ev.kontakter med företag betr. rabatter åligger honom ,en framtida lunch- besök på Lindälvs-skolan undersökes .

6.Ulf redogjorde Göran Vinges förslag betr. ändringar för hemsidan ,Ralph blev tillfrågad att ta hand om hemsidan och bl.a. genomföra ändringar men avböjde vänlig och bestämd ,Ulf kommer nu i första hand ber Göran att ta hand om hemsida eller i nästa skede själv tar hand om denna och ”förhoppningsvis” tillsammans med Göran.

7.Kjell informerade om TV-program ”Seniorsurfarna” som hade visats på skärm för alla på måndagens möte. I samband med detta hade Kjell ordnat med undervisnings-material och tillsammans med Leonore skall det bli undervisning i mindre grupper på några måndagar lokal ” Kuttern ” är tillgänglig för ändamålet. 

8.Ordf. Ulf Herrströmer förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse
Vid protokollet                                                  Vidimeras

.....................                                               .......................

Sekr. Lena Johnsson                                           Ordf. Ulf Herrströmer