Protokoll

 

Styrelsemöte 2016-01-11.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordförande Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till årets första möte 2016.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll, sista för 2015 godkändes.

4. Vårterminen fortsätter som vanligt med olika temadagar och även med någon resa.

    Ulf Herrströmer kommer att undersöka om olika alternativ av resor, information om det

    läggs ut på hemsidan.

     Obs! vecka 7 är det stängt p.g.a. februari lovet.

5. Årsmöte: Förberedelser och genomgång inför Årsmötet den 22/2-2016 är klart.

     Kallelsen till Årsmötet kommer att skickas ut inom kort.

6. Övriga frågor: Ulf Herrströmer har varit i kontakt med Siba som har lovat att besöka

     oss någon gång under vårterminen, information läggs ut på hemsidan.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………..                                                 …………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Styrelsemötet 2016-02-01.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagarna fortsätter som vanligt, Leonore och Roland har färdigställt t.om mars.

5. Resor: Ulf Herrströmer planerar eventuellt en dagsresa till Hornborgarsjön i början av 

    April, information om resan kommer att läggas ut på Hemsidan.

6. Årsmötet: Allt är klart inför Årsmötet den 22/2-2016.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………..                                                    ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll
                                            ÅRSMÖTE 2016

 

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 22 februari 2016 i ABF:s lokal

kl. 12.00. cirka 60 medlemmar var närvarande.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom ord. Ralph Kinnås,Roland Zachrisson och Christer Ohlsson.

5. Sekr. Lena Johnsson läste upp föregående års Verksamhetsberättelse.      Bifogas protokollet.

6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall. Bifogas tillsammans  med balansräkningen och budgetförslaget.

7. Curt Hammarvid läste upp revisionsberättelsen som var positiv och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarfrihet.

9. Inga motioner hade inkommit.

10. Inga förslag från styrelsen.

11. Lars Ekwall informerade om budgeten för År 2016.

12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad, 150: - kvarstår.

13. Ersättning för styrelsen beslöts för år 2016 att disponera 5000: - att användas vid möten och andra tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för sina uppdrag.

14. Beslöts att till årsmötet 2017 förbereda beslut om att ändra antalet styrelseledamöter från nuvarande 9 till 7.

15. Till ordförande omvaldes Ralph Kinnås ytterligare 1år.

16. Val av övriga styrelseledamöter, Lars Ekwall, Sandra Plymouth, Joachim Schedewie och Lena Johnsson på 1 år.

 Följande styrelseledamöter har mandat för ytterligare 1 år. Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Göran Bonander och Leonore Turos.

17. Till revisor valdes Curt Hammarvid.

18. Börje Hjert valdes som ordförande i valberedningen med Veronica Magnusson och Christer Jorland som bisittare.

19. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

20. Eventuella övriga frågor: Information om våra rabatter på Siba. 

21. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse och inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

Mötet avslutades med en uppskattad underhållning av Durknapparna från Kungsbacka.

 

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 …………………………………..                                                 ………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 

……………………………………..                                              ………………………………………

Roland Zachrisson                                                                       Christer Ohlsson

 

 


 

PROTOKOLL

Fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 22febr. 2016.

Närv: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Sandra Plymouth, Leonore Turos, Lena Johnsson, Lars Ekwall, Roland Zackrisson, Göran Bonander, Joachim Schedewie.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 22 febr. 2016 klockan 14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                        Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:                Ulf Herrströmer

                      Kassör:                                 Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:      Lars Ekwall

                      Sekreterare:                        Lena Johnsson

                      Ledamot:                             Sandra Plymouth

                      Ledamot:                             Leonore Turos

                      Ledamot:                             Roland Zachrisson

                      Ledamot:                             Göran Bonander

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 22 februari 2016.

 

 Vid protokollet:                                                    Vidimeras:

................................................                             ................................................

sekr. Lena Johnsson                                              ordf.  Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Styrelsemötet 2016-03-07.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Dagens agenda föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt mars månad och förbereder april-maj månad som läggs ut på hemsidan inom kort.

5. Reflektioner från Årsmötet: Allting gick som planerat. Mötet avslutades med goda snittar och semlor som Joachim hade arrangerat och en mycket uppskattad och trevlig musikstund av Durknapparna från Kungsbacka.

6. Utflykter: Information om utflykten till Hornborgarsjön med trandansen ligger på hemsidan.

 Den 3/5- 2016 kl. 13.00 kommer vi att besöka Chalmers Fysikaliska leksaker och den är gratis.

Vi vill samåka med bilar från Coops parkering, information läggs ut på hemsidan inom kort.

7. Övriga frågor: Joachim informerade om Julfesten som kommer att bli den 2/12-2016 kl.12.00.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………….                                               …………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 

 


 

 Protokoll

 

Styrelsemötet 2016-04-04.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt april och maj månads temadagar.

5. Resor: Den 3/5-2016 kl.13.00 besöker vi Chalmers Fysikaliska leksaker, vi träffas på Coops parkering kl. 12.00 för samåkning i våra bilar, vi möts sen utanför Chalmers västra ingång. Information om det kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………                                                   ………………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

Styrelsemötet 2016-05-02.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Lars Ekwall, Sandra Plymouth och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för maj månad.Mer information om höstterminens temadagar läggs ut på hemsidan senare.

5. Utflykter: Vi återkommer med ny information på hemsidan om kommande utflykter och studiebesök till höstterminen.

6. Hemsidan: Vår hemsida är uppdaterad för 2016 – 2017.

7. Övriga frågor: Styrelsen beslutade att medverka på ”Seniormässan Leva” på Kungsbacka  Teater den 24/9-2016.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………….                                                  …………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås       

 

 


 

 Protokoll

Styrelsemötet 2016-05-31.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till vårens sista möte.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Höstterminens temadagar för augusti och september har Leonore och Roland färdigställt.

5. Styrelsen kommer att uppdatera våra datorer i början av augusti inför  höstterminen.

6. Styrelsen beslutade att avveckla 2st datorer utav de sämsta.

7. Övriga frågor: Vår förening kommer inte att medverka på Seniormässan på Kungsbacka teater i år. Höstterminen börjar igen måndagen den 15/8-16 kl. 12.00

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade alla en skön sommar.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………                                                      ……………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                          Ordf. Ralph Kinnås.

 

 


 Protokoll

Styrelsemötet 2016-08-15.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Sandra Plymouth och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till höstens första möte.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Resor: Nu till hösten kommer vi eventuellt göra en resa till Wapnö slott, vi återkommer

     senare med mer information på hemsidan.

5. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt augusti/ septembers temadagar.

     Fler temadagar kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

6. Datorer: Alla våra datorer är uppdaterade inför höstterminens början.

7. Övriga frågor: Inför kommande årsmöte beslutade vi att föreslå att antal 

     styrelsemedlemmar ska vara 9 st.

8.  Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………….                                                     ………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås  


 Protokoll

Styrelsemötet 2016-09-05.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore, Roland och Lena har gått igenom en del av Hemsidans funktioner och diskuterat nya temadagar inför höstterminen, september och oktober månad är färdigställda.

5. Resor: Resan till Wapnö slott kommer att ske den 14/9-16.

Bussen avgår kl. 9.00  från Stora Coops parkering, se mer information på Hemsidan.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………                                                      ……………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Styrelsemötet 2016-10-03.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Agendan godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för oktober och en bit in i    november.

5. Resor: Till våren planerar vi en resa till Läckö slott, information om det kommer att    läggas ut senare på Hemsidan.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………….                                                  ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

Styrelsemötet 2016-10-31.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt november och decembers temadagar.

5. Resor: Vi planerar en tur till Läckö slott, som kommer att ske under våren.

     Mer information om resan och vad den innehåller kommer på hemsidan längre fram.

6. Det sista ordinarie möte kommer att äga rum den 28/11-2016 kl. 11.00.

    Som avslutning av terminen har vi vår Julfest den2/12-2016 kl.12.00.

    Och vårterminen börjar igen den 9/1-2017.

    Årsmötet kommer att äga rum den 20/2-2017 kl. 12.00.

7. Övriga frågor: Inga.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………….                                                  ……………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Styrelsemötet 2016-11-28.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Sandra Plymouth, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till terminens sista möte.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Inför vårterminen 2017, så har Leonore och Roland färdigställt januari och

     februari månad.

5. Resor: Resan till Läckö slott kommer att ske till våren, definitivt besked tas på januaris

     styrelsemöte 2017.

6. Hösteterminen har varit bra enligt medlemmarna och välbesökt, vi kommer att diskutera

     om framtida information av surfplattor och dess funktioner.   

7. Övriga frågor: Inga

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter säsongens sista styrelsemöte avslutat och tackade

     för visat intresse.  

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

……………………………………                                                ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås