Protokoll

Styrelsemötet 2017-01-09.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås förklarade årets 1:a möte öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

4. Temadagar: Våra temadagar för januari och februari är klara.

5. Årsmötet: Utskick till Årsmötet som äger rum måndagen den 20 februari 2017

    Kl. 12.00 kommer att skickas ut inom närmaste tiden.

6. Övriga frågor: Den planerade resan till Läckö Slott kommer att äga rum den 3/5-2017.

     Fullständig information kommer på Hemsidan längre fram.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………….                                               ……………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


Protokoll 

Styrelsemötet 2017-01-30.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Roland Zachrisson, Sandra Plymouth, Joachim Schedewie, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Temadagarna för februari är klara och mars temadagar är snart klara.

5. Årsmötet: Förberedelserna inför Årsmötet den 20/2-2017 är klara.

6. Resor: Resan till Läckö Slott kommer att äga rum den 3/5-2017, mer information kommer

     senare på hemsidan.

7. Övriga frågor: Styrelsen beviljades att införskaffa 2st nya datorer till föreningen.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

…………………………………                                                   …………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

                                            ÅRSMÖTE 2017

 

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 20 februari 2017 i ABF:s lokal

kl. 12.00. cirka 60 medlemmar var närvarande.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom Ord. Ralph Kinnås,

     Roland Zachrisson och Christer Jorland.

5. Ordf. Ralph Kinnås läste upp föregående års Verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet.

6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall. Bifogas tillsammans med

     balansräkningen och budgetförslaget.

7. Curt Hammarvid läste upp revisionsberättelsen som var positiv och rekommenderade

     årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

8. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarfrihet.

9. Inga motioner hade inkommit.

10. Föreningens försäkring genom Länsförsäkringar Bank ska upphöra enhälligt av

     medlemmarna.

11. Lars Ekwall informerade om budgeten för År 2017.

12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad, 150: - kvarstår.

13. Ersättning för styrelsen beslöts för år 2017 att disponera 5000: - att användas vid möten

      och andra tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för

      sina uppdrag.

14. Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara 9 st.

15. Till ordförande omval på 1 år.

       Ralph Kinnås

16. Val av övriga styrelseledamöter: Omval på 2 år.

       Lars Ekwall

       Joachim Schedewie

       Lena Johnsson

       Nyval 2 år.

       Börje Hjert

       Följande styrelseledamöter har mandat för ytterligare 1 år.

       Ulf Herrströmer

       Leonore Turos

       Roland Zachrisson

       Fyllnadsval på 1 år.

       Christer Jorland

      

17. Till revisor omval på 1 år.

       Curt Hammarvid

 

18. För nyval på 1 år till valberedningen.

       Valdes Per Backliden och Dick Wellergård

 

19. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

20. Övriga frågor: Information om våra rabatter på Siba och IT 1999.   

21. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse och

       inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

       Mötet avslutades med en uppskattad musikunderhållning av Durknapparna från

       Kungsbacka.   

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

 

…………………………………..                                                 ………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 20 febr. 2017.

Närv: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Börje Hjert, Lena Johnsson, Lars Ekwall, Roland Zackrisson, Joachim Schedewie och Christer Jorland.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 20 febr. 2017 klockan 14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                       Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:                Ulf Herrströmer

                      Kassör:                             Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:          Lars Ekwall

                      Sekreterare:                      Lena Johnsson

                      Ledamot:                          Börje Hjert

                      Ledamot:                          Leonore Turos

                      Ledamot:                          Roland Zachrisson

                      Ledamot:                          Christer Jorland Reseansvarig

                     

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 20 februari 2017.

 

 Vid protokollet:                                                                    Vidimeras:

……………………………………                                                          ....................                                                  

Sekr. Lena Johnsson                                                             Ordf.  Ralph Kinnås

 

……………………………………                                                       ………………………………

Roland Zachrisson                                                                 Christer Jorland

 


 

      Verksamhetsåret 2016

Verksamhetsberättelse för Seniornet Fyren i Kungsbacka.

Styrelse under verksamhetsåret:

Ralph Kinnås ordf.                                   Leonore Turos, ledamot.

Ulf Herrströmer vice ordf.                        Sandra Plymouth, ledamot.

Joachim Schedewie kassör.                       Roland Zachrisson ledamot.

Lena Johnsson sekr.                                Göran Bonander ledamot.

Lars Ekwall redov.ansv.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträde.

Verksamheten har bedrivits i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14, Kungsbacka på måndagar

och torsdagar. Deltagandet har varit aktivt och uppslutningen mycket god. Nya medlemmar söker sig till oss för att lära mera om datatekniken. Hemsidan har uppdaterats genom året och våra temadagar har bedrivits som förut och utöver det har vi haft besök av Kungsbacka fotoklubb.

Vårterminen startade 11/1-16 och slutade 2/6-16 och höstterminen startade måndagen

den 15/8- 2016 kl. 12.00 och slutade den 2/12-2016.

Övriga aktiviteter under året var något mindre än 2015 men uppskattat av medlemmarna.

Den 8/4-16. Gjorde vi en härlig utflykt till Trandansen vi Hornborgarsjön.

Och i Vara stannade vi för förmiddags kaffe och därefter fortsatte färden till trandansens skådespel. Efter besöket vid Hornborgarsjöns alla fåglar så fortsatte vi till Falköping för lunch och ett kort stopp på Falbygdens ost för lite shopping. Ett stort tack till Thomas resebyrå och Christer Jorland för en trevlig tur.

Den 3/5-16. Var vi på ett besök på Chalmers Fysikaliska leksaker och som tidigare besök där var det lika spännande och intressant.

Den 14/9-16. Åkte vi på en utflykt till Wapnö Slott för att se på allt vad som gjordes på gården och vi fick en intressant guidning av personalen.

Utflykten dit blev en fin upplevelse för alla, och vi bjöds på väldigt god mat.

Ett stort tack till en lyckad resa av Joachim, Ulf och Christer.

Den 5/10. Var Leonore Turos på E-medborgarveckan på Kulturtorget Fyrens bibliotek och pratade om olika funktionerna i Windows 10 och även förklarade hur man lär sig surfa på nätet. Det var mycket folk där som var intresserade, så tack till Leonore.

Den 2/12-16. Avslutades höstterminen med vår sedvanliga julfest som anordnades av Joachim som vanligt, med god julmat och kaffe med lussekatt samt jultomte och besök av en trevlig orkester som avslutade vår julfest.


 

Protokoll

 Styrelsemötet 2017-03-06.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie,

Leonore Turos, Christer Jorland och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte och hälsade våra nya

     styrelsemedlemmar välkomna till oss.

2. Agendan föredrogs och godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll föredrogs och godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt Mars månads temadagar.

5. Resor: All information om resan till Läckö slott finns på hemsidan, eventuellt kan mer

     information läggas ut längre fram.

6. Styrelsen beslutade att sponsra resan till Läckö slott med 200: - till medlemmarna, ni

     betalar då 395: -

7. Övriga frågor: Ulf och Christer kommer att undersöka på Elgiganten om eventuella

     rabatter för våra medlemmar, eftersom våra rabatter på Siba är borttagna.

     Vårterminen kommer att sluta 2017-06-01 och Hösterminen börjar 2017-08-21.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

………………………………….                                                  ………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås 

 


 

  Protokoll

 Styrelsemötet 2017-04-10.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Joachim Schedewie, Christer Jorland.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt april månads temadagar, lite justering

     återstår för maj månad.

 5. Resan till Läckö slott har 31st. anmält sig, se vidare info. på Hemsidan.

 6. Övriga frågor: Kommande resor och övriga aktiviteter tas upp senare.

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………                                                      ……………………………….

Sekr. Lena Johnsson/Roland Zachrisson                             Ordf. Ralph Kinnås   

 


                                                                                                                               

 Protokoll

 Styrelsemötet 2017-05-08.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Jonsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för maj månad.

     Och vårterminen avslutas torsdagen den 1/6-2017.

5. Resor: Resan som avgick den 3/5-17 till Läckö slott och ett besök på Rörstrands museum,var en mycket trevlig dagsutflykt som Thomas Touring hade arrangerat till stor belåtenhet.

    Och styrelsen bestämde att en resa till Volvo med Blå tåget och inklusive lunch på någon av restaurangerna kommer att ske till hösten, mer information kommer på hemsidan senare.

6. Övriga frågor: Inga.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                             Vidimeras:

………………………………                                                      ………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                      Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

Styrelsemötet 2017-05-29.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie

Leonore Turos, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

  1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till säsongens sista möte.
  2. Agendan för dagen godkändes.
  3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
  4. Vårterminens sammanfattning: Säsongen har varit till belåtenhet enligt alla medlemmar.
  5. Resor: Den 6/9- 2017 kl. 10.00 kommer vi att besöka Emigranternas Hus i Göteborg, det kostar 90: - p.p inklusive kaffe och smörgås, föredrag och guidning. Mer information läggs ut på Hemsidan. Och preliminärt i höst kommer vi att besöka Blå tåget på Volvo i Göteborg i mitten av oktober, mer information kommer senare på Hemsidan.
  6. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för säsongen och önskade alla en trevlig sommar.

 

Vid protokollet:                                                        Vidimeras:

……………………………..                                                 ………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                 Ordf. Ralph Kinnås

 


 

  Protokoll 

 Styrelsemötet 2017-09-04

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Christer Jorland och Börje Hjert.

 

  1.   Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

  2.  Agendan för mötet godkändes.

  3.  Föregående mötes protokoll godkändes.

 4.  Temadagar för september är klara och så även till största delen för oktober månad.

 5.  Tankar inför hösten. Joachim meddelade att sju nya medlemmar tillkommit sedan sista vårmötet och att föreningen nu har 130 medlemmar.

Christer meddelade att besöket på Volvo Personvagnar den 8/11börjar kl.10 med start av Blå Tåget-resa kl.10:15 följt av lunch i Sveriges största matsal för 75-100 kronor där var och en betalar för sig.

 6.  Eventuella frågor. För att försöka få fram nya ämnen till föredrag föreslogs att man vid ett eller flera möten ber medlemmarna att till kommande möte fundera ut och på lappar skriva ner sitt eller sina förslag och sedan lämna in till någon i styrelsen.

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                        Vidimeras:

 

……………………                                  ……………………

 Vik. Sekreterare och tillika

Vice ordf. Ulf Herrströmer                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

Styrelsemötet 2017-10-02.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Börje Hjert och Lena Johnsson.


1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt alla temadagar året ut.

5. Aktiviteter: Vår utflykt till Volvo med Blå Tåget kommer att ske den 8/11-2017, se vidare           Information på Hemsidan.

6. Övriga frågor: Höstterminen avslutas måndag den 27/11-2017.

     Torsdag den 30/11-2017 är inställd, p.g.a. Julfest som äger rum fredag den 1/12-2017

     Kl.12.00 .

     Vårterminen börjar åter måndag den 8/1-2018 kl. 12.00.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

………………………………….                                                  …………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

Styrelsemötet 2017-10-30.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Roland Zachrisson, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för året ut.

5. Resor: Christer informerade om utflykten till Volvo med blåtåget den 8/11-17.

6. Skrivelsen från Seniornet Sweden, är inte aktuell för vår förening, så styrelsen röstade

     enhälligt nej till detta förslag att gå med i den föreningen. 

7. Diverse frågor: Inga

8. Därefter förklarade ord. Ralph Kinnås mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………                                                   …………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås 

 


 

 

Protokoll

Styrelsemötet 2017-11-27

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Roland Zachrisson, Leonore Turos, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till hösterminens sista möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna för januari och februari

     2018.

5. Hösterminens aktiviteter har utfallit till stor belåtenhet hos medlemmarna och mycket

     positiva till våra utflykter.

6. Resor och aktiviteter: Inför våren 2018 kommer det att ske minst 1 dagsutflykt och några

     kortare dagsutflykter, mer information kommer att läggas ut på Hemsidan senare.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och önskade alla en GOD JUL och

     GOTT NYTT ÅR.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………….                                                …………………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. RalphKinnås