Protokoll

 

Styrelsemötet 2019-01-28.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Christer Jorland, Lars Ekwall, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till säsongens första möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll gokändes.

4. Resor: Till våren reser vi eventuellt en dagstur till Gränna och Visingsö mer information

     kommer att läggas ut på Hemsidan senare, Christer Jorland håller i våra resor.

5. Övriga frågor: Inga

6. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

               Årsmöte Seniornet Fyren den 25 februari 2019 kl. 12.00.

 1.  Årsmötet öppnades av vice ordförande Ulf Herrströmer
 2.  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning blev med JA besvarat.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Ulf Herrströmer valdes till Ordförande, Lena Johnsson och Christer Jorland valdes som sekreterare.
 4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Till dessa valdes Per Backliden och Åke Sandblom.
 5.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Christer Jorland och godkändes av samtliga årsmötesdeltagare.
 6.  Föredragning av ekonomisk berättelse. Joachim Schedewie föredrog den ekonomiska berättelsen för 2018. Se bilagda bilaga. Godkändes av årsmötesdeltagarna.
 7.  Revisionsberättelse. Roland Zachrisson redogjorde och läste upp detta och var helt utan anmärkning och godkändes av mötet.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordförande frågade om ansvarsfrihet för styrelsen och detta besvarades av medlemmarna med JA.
 9. Ev. motioner hade inte inkommit till Styrelsen.
 10.  Förslag från styrelsen. Det fanns INGA förslag från styrelsen.
 11.  Budget för nästkommande år. Joachim Schedewie redovisade budgeten för 2019 ingående och mycket bra. Bilaga av 2019 års budget bifogas detta protokoll.
 12. Årsavgift för kommande år. Bestämd till 50:-/år.
 13.  Ersättning till förtroendevalda. 4000:-/år. Inga invändningar mot detta.
 14.  Antalet ledamöter i styrelsen. Skall vara 9 st. inkl. Ordförande.
 15.  Val av ordförande för ett år. Ralph Kinnås vald till Ordförande
 16.  Val av övriga styrelseledamöter. Joachim Schedewie, Lena Johnsson, Börje Hjert och Anita Carpenter för en tid av 2 år. Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Ann Garpenfeldt och Christer Jorland har 1 år kvar.
 17.  Val av revisor och en ersättare. Roland Zachrisson vald. Lars Ekwall som ersättare
 18.  Val av Temaansvariga: Ann Garpenfeldt, Leonore Turos och Lena Johnsson, Anita Carpenter.
 19.  Val av valberedning: Tre personer jämte två ersättare, varav en utses till sammankallande. 2 personer valda Per Backliden och Christer Olsson. Ersättare valdes EJ. Sammankallande är Christer Olsson.
 20.  Remitterande ärenden till årsmötet. Det finns inga.
 21.  Eventuella övriga frågor. CJ informerade om resan till Gränna och Visingsö den 7/6 från 08:00 – 20:00. Pris 375:-/person. Detta gäller även 1 st. medföljare. CJ informerade att medlemmarna skall utnyttja våra fina rabatter på Kjell & Co och 1999 IT.
 22.  Årsmötet avslutades av Ordförande Ulf Herrströmer som samtidigt avtackade Lars Ekwall för lång och trogen tjänst med blommor.

 

Kungsbacka den 25 februari 2019

 

Protokollförare:                                                  Vidimeras:

 

…………………………………….                                  ………………………………………

Christer Jorland                                                   Ulf Herrströmer, Vice Ordförande

 


 

Protokoll

 

 SENIORNET FYREN Konstituerande Styrelsemöte den 25 febr. 2019.

 

Närvarande: Ulf Herrströmer, Börje Hjert, Lena Johnsson, Joachim Schedewie, Anita Carpenter, Ann Garpenfeldt, Leonore Turos och Christer Jorland.

Icke närvarande: Ralph Kinnås

Efter ordinarie årsmöte med Seniornet Fyren, Kungsbacka den 25 febr. 2019 klockan 14:05 – 14:25 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt nedan: Som Ordförande för detta möte valdes Ulf Herrströmer.

                      Ordförande:                       Ralph Kinnås vald på Årsmötet

                      Vice ordförande:              Ulf Herrströmer, ansvar resor och aktiviter 

                       Kassör:                            Joachim Schedewie               

                      Redovisningsansvarig:     Roland Zachrisson

                      Sekreterare:                       Christer Jorland, ansvar resor och aktiviteter

                      Ledamot:                             Börje Hjert

                      Ledamot:                             Leonore Turos, temaansvarig.

                      Ledamot:                             Ann Garpenfeldt, temaansvarig

                      Ledamot:                            Lena Johnsson, temaansvarig

                      Ledamot:                            Anita Carpenter, temaansvarig

Firmatecknare för Seniornet Fyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 25 februari 2019.

Protokollförare:                                                                           Vidimeras:

……………………………………                                                               ..............................                                              

Sekr. Christer Jorland                                                                 Vice Ordf. Ulf Herrströmer

 


 

Protokoll

                            Verksamhetsåret 2018

Verksamhetsberättelse för Seniornet Fyren i Kungsbacka.

Styrelse under verksamhetsåret:

Ralph Kinnås ordf.                                Leonore Turos, ledamot.

Ulf Herrströmer vice ordf.                    Börje Hjert

Joachim Schedewie kassör.                  Ann Garpenfeldt, ledamot.

Lena Johnsson sekr.                             Christer Jorland

Lars Ekwall redov.ansv.

Styrelsen har under året haft 8st protokollförda sammanträde.

Verksamheten har bedrivits i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14, Kungsbacka på måndagar

och torsdagar. Deltagandet har varit aktivt och uppslutningen mycket god. Nya medlemmar söker sig till oss för att lära mera om datatekniken. Hemsidan har uppdaterats genom året och våra temadagar har bedrivits som förut med olika aktiviteter och besök av olika föredragare.

Vårterminen startade 8/1-2018 och slutade 4/6-2018 och Höstterminen startade måndagen den 20/8-2018 kl. 12.00 och slutade den 30/11-2018.

Övriga aktiviteter under året har varit lite av varje och uppskattat av medlemmarna.

Vårterminens första dag.

Den 8/1-2018. Höll Franco Pinzani ett väldigt intressant föredrag om Italiens historia Antikens Rom och den 20/8-2018 höll Franco Pinzani ytterligare ett föredrag om Renässansens Rom som också var intressant.

Leonore har deltagit i Digital teknik för seniorer under Våren och Hösten 2018.

Leonore har besökt Biblioteket Fyren 5ggr och Bokbussen på Smarholmen 1ggr.

Den 17/5-2018. Reste vi på en trevlig och informativ resa till Kinnekulle och Varnhem med Thomas Touring och med en guide som hade mycket intressanta saker att berätta om hela   resan. Vi var ett 30-tal medlemmar med på resan.

Den 17/10 -2018. Blev det en guidad rundtur till Göteborg stad och med de olika stadsdelarna.

Vi hade åter nöjet att resa med Thomas Touring igen och guiden Ingvar Alnström var väl insatt i Göteborgs historia från 1200-talet till nutid. På den resan var vi 48st medlemmar och alla var väldigt nöjda.

 Den 30/11-2018. Avslutades hösttreminen med vår sedvanliga Julfest som anordnas av Joachim och hans medhjälpare, som vanligt lika trevligt och gott och en trevlig Trio som underhöll oss.

Alla i Styrelsen vill tacka för årets som gått!

Ordf. Ralph Kinnås                                                         Sekr. Lena Johnsson

……………………………....                                                     …………………………………

 


 

Protokoll

 Styrelsemötet 2019 04 01


Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Christer Jorland, Börje Hjert, Anita Carpenter och Lena Johnsson.

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Ordförande frågade om mötet utlyst i rätt tid och svaret var ja.

3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja.

4. Uppdatering ang. temadagar under våren diskuterades. Leonore Turos är huvudansvarig och till sin hjälp har hon Anita Carpenter, Ann Garpenfeldt och Lens Johnsson. Dom fyller på vecka för vecka och sköter detta utmärkt. Diskussioner om att ta dit div. företag som har med mobiler, paddor och PC att göra diskuterades. Arbetsgruppen ovan jobbar med detta för att bjuda in till temadagar.

 

5. INFO om resan till Gränna och Visingsö presenterades. Hittills har 41 stycken anmält sig. Bussen kan ta 49 stycken så hoppas vi fyller den. Ralph har lagt in om resan på vår hemsida. Priset per deltagare är 375:-/person, gäller även medföljande. Togs beslut att styrelsen subventioneras med ytterligare 200:-/person vilket gör att styrelsen betalar 175:-/person. Anhörig till styrelsemedlem betalar 375:-/person.

6. På övriga frågor tog vi upp när vi skulle sluta våromgången resp. börja till hösten. Det beslutades att sista dagen i våromgången blir måndag den 27 maj. Höstomgången börjar måndag den 19 augusti. Vi beslöt även att Skärtorsdag 18 april samt annandag påsk den 22 april utgår som mötesdag. CJ ombads att kolla pris/person med Thomas Touring i mitten av september 2019 och återkommer med detta vid nästa möte.

6. Nytt datum för nästa styrelsemöte diskuterades ej. Ordföranden Ralph Kinnås återkommer om detta.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Christer Jorland                                                    Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll                            

Styrelsemötet 2019-05-06

 Närvarande: Ralph Kinnås ,Ulf Herrströmer ,Ann Garpenfeldt ,Leonore Turos ,Anita Carpenter ,Börje Hjert och Joachim Schedewie

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna              

 2. Agendan för dagen godkändes

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes

 4. Leonore har full kontroll över temadagar

 5. Resa till Visingö…49 pers. anmälda , hittills har 19 pers. betalat ,Christer Jorland skall  

    ordna med P-tillstånd hos  COOP  den 7.Juni  kl  7.45

 6.  Övriga frågor : Inga

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse

 

   Vid protokollet                                                              Vidimeras

 ..........................                                                     ........................ 

 tf.sekr.   Joachim Schedewie                                          Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

  Styrelsemöte Seniornet Fyren2019 05 27

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Leonore , Turos, Börje Hjert, Anita Carpenter och Lena Johnsson, Christer Jorland.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till vårens sista möte och öppnade detta.

2. Ordförande påtalade att mötet INTE behörigt utlyst men godkändes ändå.

3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja och inga synpunkter.

4. Kort diskussion om vårsäsongens möten, utbildning, informationer m.m. i positiva och ev. negativa diskussioner. Vad kan göras bättre, hur öka intresset m.m. Vi diskuterade att 4 alt 5 stycken från styrelsen är på podiet under varje säsong. Det borde vara flera. Majoriteten av all information håller Ralph i. Han vill ha hjälp av andra med detta också. Vi kan även fråga alla medlemmar om dom har något dom tycker är bra att informera om. Även då säga att dom kan prat och visa kanske 5-10 minuter om så bra krävs. Vi tog även upp frågan om vi skall ha 2 mötesdagar/vecka d.v.s. måndag och torsdag. Skälet är att det är så få på torsdagar. Leonore hade en bra statistisk på detta. Vi beslöt att ta detta vid nästa årsmöte och då ev. bestämma om vi bara skall köra måndagar 12-15:00. Det var en bra diskussion som vi avslutade med att vi alla funderar under sommaruppehållet och tar upp det på höstens 1:a styrelsemöte hur vi ev. kan förändra.

 

5. Resan till Gränna och Visingsö den 7/6 är anmälningstiden nu slut.. Totalt har 51 stycken anmält sig vilket är mycket bra.. Bussen kan ta 54 stycken så den är nästan full.

6. På övriga frågor tog CJ upp om någon ville åta sig att skriva om vår resa till Gränna och Visingsö för vår egen hemsida samt få in detta i Norra Halland och Kungsbackaposten också. Ulf Herrströmer åtog sig detta jobb vilket vi andra tackade för.

7. Höstterminen börjar måndagen den 19/8 mellan 12-15:00. Datum för 1:a styrelsemöte till hösten spikades till måndagen den 2/9 c:a 14:15.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tillönskade hela styrelsen en härlig sommar med sol, bad och avkoppling. Styrelsen önskade Ordföranden detsamma.

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Christer Jorland                                                    Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

Styrelsemöte Seniornet Fyren2019-09-02

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Leonore, Turos, Anita Carpenter och Lena Johnsson, Christer Jorland. Frånvarande: Börje Hjert.

1. Ordf. Ralph Kinnås öppnade mötet klockan 14:00 och hälsade alla välkomna till höstens första möte.

2. Ordförande frågade om mötet var ”behörigt utlyst” och det besvarades med ja.

3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja och inga synpunkter.

4. Diskussion om kommande höstmöten diskuterades. Detta kommer att flyta på som vanligt. Ralph meddelade däremot att han kommer att avsäga sig Ordförandeposten senast vid nästa årsmöte 2020. Han kommer att vara kvar som medlem i Seniornet Fyren men EJ verksam i styrelsen. Ralph bad om hjälp med vår hemsida och Ulf Herrströmer, tillika vice ordförande, tar över detta med Ralphs hjälp så snart som möjligt. Joachim meddelade att det EJ blir Jultallrik i år då det är för få deltagare. Det beslutades att vi skall avsluta höstterminen torsdag den 28/11-19 mellan 12:00-15:00. Detta kommer att avslutas med julkaffe och skinksmörgås. Vi tog beslut att vårterminen börjar måndagen den 13/1 2020. 

 

5. Ev. resor och aktiviteter under hösten diskuterades och styrelsen kom fram till att nästa dagsresa görs i maj/juni 2020. Däremot föreslogs att vi gör 1 eller 2 kortare besök under hösten ex.vis till Råö Observatorium, Onsala eller liknande med föredrag, guide och ev. förplägnad. CJ tar med förslag till kommande måndags-och torsdagsmöten där vi tar beslut.

7. Vårterminen börjar måndagen den 13/1 2020 mellan 12-15:00. Nästa Styrelsemöte spikades till den 7/10 c:a 14:15.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat klockan 14:40.

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Christer Jorland                                                     Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

 Styrelsemötet 2019-10-07

 

 Närvarande: Ralph Kinnås,Lena Johnsson ,Ann Garpenfeldt, Leonore TurosAnita Carpenter, Börje Hjert och Joachim Schedewie

 

 1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna

 2. Agendan för dagen godkändes

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes

 4. Leonore har full kontroll över temadagar

 5. Frågor ang.resor sköts upp till nästa möte p.g.a.Christer Jorlands frånvaro

 6. Övriga frågor : Julkaffe och avslutning av höstterminen sker

  mån.den 25.nov 2019 kl.12.00

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade  mötet avslutat och tackade för visat intresse

 

Vid protokollet vidimeras

 

 …………………. …………………                                   ……………………….

 tf. Joachim Schedewie                                             Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

Styrelsemöte Seniornet Fyren 2019 11 04
Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Leonore  Turos, Anita Carpenter, Lena Johnsson, Börje Hjert, Christer Jorland.

1. Ordf. Ralph Kinnås öppnade mötet klockan 14:15 och hälsade alla välkomna till höstens sista möte.

 2. Ordförande frågade om mötet var ”behörigt utlyst” och det besvarades med ja.

 3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja och inga synpunkter.

 4. Betr. temadagar sa Leonore att hon håller på med jan/febr. 2020. Hon har problem med hemsidan och CJ rekommenderade henna att tala med Kjell eller Göran som är bra på detta.

 5. Ev. resor och aktiviteter under våren återkommer CJ med vid 1:a styrelsemötet 2020. Jag hade tyvärr EJ med dessa uppgifter på mötet. CJ kommer även att ha med dessa förslag på kommande möten under hösten.

 6. Frågan om vi skall ha våra träffar även på torsdagar togs upp. Vi har tidigare beslutat att detta skall tas upp med alla medlemmar på kommande Årsmöte 2020. Svaret på detta hänskjuts alltså till årsmötet.

 7. Höstterminen avslutas måndag den 25/11-19 mellan 12:00-15:00. Detta kommer att avslutas med julkaffe och skinksmörgås. Vi tog beslut att vårterminen börjar måndagen den 13/1 2020.  

 Vårterminen börjar måndagen den 13/1 2020 mellan 12-15:00.

 8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat klockan 14:35.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 

…………………………………….                                                ……………………………………..

 

Sekr. Christer Jorland                                                     Vice Ordf. Ulf Herrströmer