Protokoll

 

Protokoll styrelsemöte Seniornet Fyren Kungsbacka 2022-01-08 Digitalt möte Närvarande var Ulf Herrströmer, Göran Winge, Leif Fjellstedt, Anita Carpenter, Ulla-Britt Königsson, Kjell Dahlquist

§ 1 Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet efter lite strul med tekniken.

§ 2 Eftersom pandemin har utvecklats starkt både bland vaccinerade och inte vaccinerade beslutades om ett extra styrelsemöte för att diskutera huruvida vi skulle ställa in medlemsmötena eller fortsätta träffas. Alla röstade för att vi skulle ställa in träffarna i ABF-Huset under januari månad. Vi beslöt att återuppta de fysiska mötena igen, om möjligt i februari. Under mötets gång kom förslag på att vi skulle ersätt de fysiska träffarna med digitala medlemsmöten. Och att vi redan kommande måndag skulle starta dessa träffar. Det beslöts att några av oss skulle göra en manual för att medlemmarna lättare skulle komma in på mötet och inte segla på alla skär som finns om man inte navigerar rätta vägen. Leif åtog sig att komma med förslag. Och att vi skulle fortsätta denna uppgift på söndagen. Göran presenterade det nya förenings kontot som han har skapat för att lättare kunna ha allt som rör föreningen på ett ställe. Och att alla i styrelsen kan komma åt innehållet. Endast tillgängligt för styrelsen.

§ 3 Mötet avslutades och ordförande tackade de medverkande

Vid protokollet                           Justerat 

…………………………………….                ………………………………………

Kjell Dahlquist                        Ordförande Ulf Herrströmer

 


 

 

Protokoll

 

Protokoll styrelsemöte Seniornet Fyren Kungsbacka 2022-01-17 Digitalt Möte

Närvarande var: Ulf Herrströmer, Jan Ohlsson, Göran Winge, Leif Fjellstedt, Kjell Dahlquist, Anita Carpenter

§ 1 Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet

§ 2 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 3 Mötet diskuterade och beslutade om en budget för 2022. Redovisningen till årsmötet fastställdes därmed. Tid för årsmötet bordlades tills fysiska möten återupptas.

§ 4 Beslutades att lägga ut bilder på styrelsen på vår hemsida. Leif ska iordningställa ett album som Leonore kan försöka lägga till hemsidan. Vi beslutade sända bild på oss själva till Leif. Beslutade att bjuda in Norra Halland och Kungsbacka-Posten till föreningen i samband med ett föredrag. Bordlade den frågan till det att de fysiska . mötena kommer igång. Beslutade att prata om appar i telefonen på många måndagar före kaffet. För att om möjligt göra mötena lite mer givande för medlemmarna.

§ 5 Inga särskilt kommande aktiviteter diskuterades.

§ 6 Vi beslutade att policyn för att söka personer till fördrag och information ska vara blandade. Dels både personer som talar om teknik och både personer som talar om allmänna saker som berör oss i föreningen. Som t.ex. dietist, fixare, personer från apotek och bibliotek.

§ 7 Beslutade att flytta länkar på hemsidan från protokoll till länkar direkt från första sidan. Vi bestämde att tillfråga medlemmarna och försöka få någon att vara behjälplig med hemsidan.

§ 8 Ulf ska försöka utverka rabatter hos 1999 och Kjell o Co.

§ 9 Medlemskort kommer inom kort och ska distribueras på de fysiska mötena på måndagar. Bordlades till dess. Vi bestämde att vi ska försöka påverka och hjälpa dom vi träffar med Möjligheten att medverka på våra digitala möten. Vi kom fram till att det är viktigt att vi flaggar för vilken information eller ämne vi ska prata om på våra möten. Både de digitala och fysiska. Viktigt för hur många som kommer till träffarna.

§ 10 Göran redogjorde för den nya Google sidan och Google Drive sidan där många av våra dokument finns lagrade. Han redogjorde för hur man tar Google drive molntjänst, till utforskaren och visade var instruktionen finns. Inloggning till föreningens Google sida har Göran mejlat ut.

§ 11 Nästa möte beslutades till den 31 januari 2022 kl.13.30

§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Kungsbacka 17 januari vid protokollet

…………………………………………………………

Kjell Dahlquist Justerat Kungsbacka den 17 januari 2022

…………………………………………………………

Ordförande Ulf Herrströmer